Projekty UE

Wdrożenie innowacyjnego systemu MOBILELAB-TRAINER dla poprawy motoryki zawodników piłkarskich podczas manewru kopnięcia prostego piłki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w projekcie bon na innowację, udzielonego przez DAWG S.A. nr projektu: DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19, Działanie: Innowacyjne przedsiębiorstwa, Podziałanie: Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat: Usługi dla przedsiębiorstw –„Bon na innowację, dotyczących stworzenia innowacyjnego systemu MOBILELAB-TRAINER dla poprawy motoryki zawodników piłkarskich podczas manewru kopnięcia prostego piłki.

Wartość projektu wynosi 2.340257,04 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 04/100 gr).

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1.331853,60 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 66/100 gr).